Kultúrne centrum Hviezda

Trnava, 2022

Pre objekt bývalého kina Hviezda na Paulínskej ulici je typickým prvkom mestská pavlač a hranolový objem sály, ktoré sú čitateľné pre kultúrno-spoločenský program. Zachovanie týchto znakov a zväčšenie sály, resp. zlepšenie prevádzkových možností stavby sú základným konceptom transformácie kultúrneho centra.

Cieľom prestavby je ponechať jej čitateľný charakter doplnený o dostavby, podporujúce jednoduché modernistické kontúry a zachovanie hodnotových prvkov, prípadne ich dopovedanie. Primárnou adíciou je vytvorenie nového obalu objemu sály, ktoré umožňuje potrebné zväčšenie nielen kapacitné, ale aj prevádzkové. Nová vrstva - balkón/galéria/ambit - ponúka multifunkčné možnosti využitia a stáva sa polyvalentnou priestorovou štruktúrou.

Po asanovaní časti objektu, ktoré bolo využívané ako byt pre správcu je umiestnená dvoj-podlažná hmota, ktorá predstavuje zázemie kultúrneho centra po technickej aj prevádzkovej stránke. Zabezpečuje elementárny divadelný program, je nezávislou entitou voči sále ale s priamym napojením.

 

Terciálne doplnenie pôvodnej hmoty je lineárna prístavba z južnej strany. Adícia s komunitným charakterom je doplnením komplexnej prevádzky kultúrneho centra a zároveň tvorí kompozičné doplnenie frontálnej fasády, čím sa stáva symetrická voči sále. Prístavba nie je nevyhnutná pre fungovanie vnútornej prevádzky a je ju možné etapizovať.

Vnútorný priestor sály je znížený oproti podlahe foyer, z dôvodu priameho nástupu na javisko z ochoze a zároveň vytvára priestor pre multifunkčné využitie priestoru. Balkóny / galérie vzniknuté vytvorením otvorom do konštrukcie sály podporujú myšlienku multidisciplinárneho programu a nezávislosti scény.

Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec

Klient:
Mesto Trnava

Status:
Súťaž

 

220214_bocny pohlad
220214_celny pohlad_02
KABUKI_bw
AXO
Pohlad_01
Pohlad_02
REZ_A-A
REZ_B-B
Shakespeaere_Theatre_bw
SCHEMA_02
TN_KINO_1NP

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195