Námestie 1. mája - revitalizácia

Valaská, 2020
Námestie v súčasnosti plní variabilnú funkciu najmä voľnočasových aktivít. Existujúca vzrastlá vegetácia reaguje na geografické pomery a vhodne dopĺňa lokálny charakter priestoru. Východiská, ktoré determinovali návrhu sa vyskytujú v podobe nevhodné materiálového riešenia, nezadefinovania hrany verejného priestoru, alebo funkčno - priestorové väzby, ktoré nespĺňajú dnešné požiadavky na trávenie voľnočasových aktivít.

Súťažný návrh uvažuje s námestím 1. Mája a priestorom pred Obecným úradom ako súčasťou celej centrálnej zóny časti Sídlisko. Vyriešením vonkajšieho perimetra námestia je ambíciou pre kvalitnejšie prepojenia námestia so zvyškom obce. Samotný návrh námestia potvrdzuje jeho symetrickú a monumentálnu polohu, využíva vegetáciu a vhodne ju dopĺňa, upravuje pomer spevnených plôch a v jednoduchých formách zjednocuje nástup do Obecného úradu.

Návrh je súborom väčších a menších zásahov do centrálnej časti obce, ktoré môžu byť realizovane nezávisle od seba a navzájom sa nevylučujú. Aplikovaním všetkých zásad je možné vytvoriť kvalitný verejný priestor pre všetkých obyvateľov obce so súčasnými požiadavkami na vykonávanie voľnočasových aktivít, ekologických princípov a vizuálnu prezentáciu obecného priestoru.

Centrálny priestor predstavuje tri vrstvy. Prvou je spevnená plocha, ktorá nadväzuje na existujúci chodník pri domoch s vybavenosťou a upravuje výšku obslužnej komunikácie (zároveň ju materiálovo zjednocuje), čím je docielený bezbariérový prechod na samotné námestie. Plocha funguje ako zjazdný chodník pre potreby zásobovanie obč. vybavenosti. Druhou vrstvou je zelený obvod, ktorý reaguje na existujúce stromy, ktoré dopĺňa, čím vytvára od Triedy vizuálnu bariéru a orientuje námestie viac na Úrad. Treťou vrstvou je spevnená plocha námestia, ktorá má menší rozmer ako existujúci stav. Táto plocha je doplnená o mlátový povrch s novou výsadbou stromov.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec

Klient:
Obec Valaská

Status:
Súťaž (3. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec

Klient:
Obec Valaská

Status:
Súťaž (3. miesto)
rez_x
viz 02
Model
viz 01
axo

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195