Obnova Mierového a Kláštorného námestia

Malacky, 2018

MIEROVÉ NÁMESTIE

Objekt Severín definuje tvar a výškovú modeláciu námestia, ktoré po zrušení časti Hviezdoslavovej ulice a vytvorením homogénnej povrchovej plochy dostáva lineárny charakter. Vizuálne priestor ohraničuje existujúca vegetácia, ktorá vytvára teoretickú hranicu otvorenej plochy.

Táto časť poskytuje svojou proporciou možnosti pre organizovanie spoločensko – kultúrnych podujatí, alebo iných udalostí pre stretávania väčšieho množstva ľudí (vianočné trhy, protesty, májové oslavy...). Zároveň námestie vytvára plynulý prechod od dopravného uzla až k objektom mestských úradov.

Výškové rozdiely navrhovanej garáže sú riešené pomocou terénnych schodov a rámp. Smerom do bývalej Hviezdoslavovej ulice schody slúžia ako možné sedenie pred miestom určeným pre tribúnu, či pódium.

Dominantou tohto priestoru sa stáva presunutá socha M.R. Štefánika s navrhovaným vodným prvkom.
Existujúca vzrastlá vegetácia je doplnená o nové stromy po obvode navrhovanej garáže, čím sa námestie oddeľuje od komunikácie a zároveň generuje plochy v tieni.

KLÁŠTORNÉ NÁMESTIE

Navrhovaný povrch tvorí dlažba menšieho formátu s adíciou veľkých mlatových plôch v okolí stromov.  Hrana námestia sa posúva až po objekt. Slovenskej sporiteľne, kde nadväzuje na začiatok Zámockej ulice s Pomníkom padlých.

Pôvodné sadové úpravy bez historickej hodnoty boli nahradené homogénnym povrchom, ktorý poskytuje flexibilitu vo využívaní priestoru, ktoré si zachováva parkový charakter vďaka množstvu vegetácie.

Odstránené boli aj ďalšie prvky, ktoré rozdrobujú jeho kompaktnosť ako fontána, či toalety. Zachované ostávajú prvky vzrastlej vegetácie, sochy a pamätníky. Časť Kláštorného námestia je doplnená o nový mobiliár - kaviareň, ktorá čiastočne využíva pôvodnú konštrukciu verejných toaliet.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
Mesto Malacky

Status:
Súťaž (4. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Maroš Fečík, Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
Mesto Malacky

Status:
Súťaž (4. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Maroš Fečík,
Filip Kandravý (plusminusarchitects)

Klient:
Mesto Malacky

Status:
Súťaž (4. miesto)
schema mala A 160×85
schema mala B 160×85
schema mala C 160×85
schema mala D 160×120
situacka
scena01
scena02
axonometria
scena03
scena04

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195