Revitalizácia Námestia slobody

Bratislava, 2017
Návrh projektu vychádza z detailného zanalyzovania súčasného stavu, ktorý je nevyhovujúci. Jedná sa o priestor ktorý je "stratený" v meste a jeho funkcia sa časom zúžila predovšetkým na tranzitnú, okrem večerných „spoločenských“ aktivít. Námestie s jeho okolím prešlo historickým vývojom, ktorý sa zrazu stratil v dnešnej dobe. Námestiu chýba identita, chýba mu poriadok, nie je viazané k žiadnej budove, nikomu akoby nepatrí. Pre jeho ďalšie fungovanie a využitie maximálneho potenciálu, v kontexte aktívnej mestskej štruktúry, sme sa rozhodli pre návrh revitalizácie Námestia slobody, ktoré sa skladá z 5 samostatných intervencií. Jednotlivé zmeny môžu fungovať samostatne, nenadväzujú na seba, ale sila je v ich kombinácií. Tieto zásahy spoločne vyjadrujú ideálny stav námestia ako voľného mestského parku, využívaného celoročne, počas celého dňa. Návrh sa skladá z nasledujúcich piatich intervencií: 


I. LES

Rozhodli sme sa preskupiť vysokú vegetáciu na námestí a dať jej nový poriadok, následne bude nakumulovaná a doplnená novými druhmi v strede námestia, s výškovou gradáciou smerom k fontáne. Tak sme veľmi jasne definovali funkciu nového "Parku námestia slobody". Vytvorená sa štruktúra zeleného monumentu, kryštálu, alebo „šapitó“. V existujúcom radiálnom usporiadaní priestoru sa fontána ako prvok dostáva do vnútra "zeleného obalu“, ktorý tu mení atmosféru a priestor tak nadobúda pocit tajomna. Návštevníci v ťažisku námestia zažijú atmosféru aká sa v meste nenachádza: husté stromy, tieň, vysoké ihličnany, voda a ticho. Metamorfóza nekonkrétneho námestia na mestskú oáza, ktorá v lete ochladzuje telo a upokojí ducha. Priestor kde sa človek utopí medzi stromami a pocíti svoju malosť. Miesto kam sa človek môže prísť nadýchnuť.

II. FONTÁNA

Adícia pešej lávky do plochy fontány, sprostredkuje intervenciu, ktorá vytvára nový typ priestoru na námestí. Lávka na subtílnej vertikálnej konštrukcií, je umiestnená do kaskád, v ktorých uvažujeme s napustením vody. Tá bude mať charakter stojatej vodnej plochy, ktorá bude v nevyhnutných množstvách filtrovaná a chemicky ošetrovaná. Lávka umožní návštevníkom nahliadnutie na objekt lipového kvetu a zároveň prechádzkou nad vodou. Zakonzervovanie fontány, vytvorenie stálej vodnej plochy a jej priblíženie obyvateľom, sú reminiscenciou obdobia plnej prevádzky. Ekonomické nároky na jej revitalizáciu a nevyhnutné opravy, sú aktuálne  neuskutočniteľné. Zároveň nepovažujeme vyriešenie prevádzky fontány za dôvod disfunkcie námestia a jeho zlého stavu v súčasnosti.

III. SPEVNENÉ PLOCHY

Úprava spevnených plôch je nevyhnutným zásahom k lepšiemu fungovaniu námestia ako celku. Vo vonkajšom rádiuse navrhujeme novú kamennú dlažbu, štvorcového formátu. Vo vnútornom rádiuse navrhujeme mlát (technicky zhutnené kamenivo) svetlej farby. Obidva povrchy sú trvalo udržateľnejšie, údržba týchto povrchov vie byť efektívnejšia a jednoduchšia.


IV. KVETINÁČE

Navrhovaná intervencia existujúcich „kvetináčov“ ponecháva autorský zámer a pôvodný návrh celého námestia. Vo vnútornom rádiuse, najbližšie k fontáne, uvažujeme s odstránením múrikov – kvetináčov. Ich plocha a tvar ostávajú nemenné, mení sa výšková kóta úrovne vegetačnej roviny. Plochy sú doplnené o vysokú vegetáciu/stromy a terénne úpravy. Ďalšou redukciou je dvojica kvetináčov vo vonkajšom rádiuse pred Fakultou architektúry a Ministerstvom dopravy a výstavby. Ich odstránením vzniká adekvátny nástup pred objektami, ktoré v druhej polovici 20. storočia formujú námestie. Za vhodné považujeme doplnenie hornej hrany kvetináčov drevenou lavicou, ktorá by mohla vytvárať neformálne sedenie a využitie existujúcich hrán.


V. FOOD.SQUARE

Námestie týchto rozmerov, by malo poskytovať viac služieb (dočasných / trvalých) ako momentálne (reštaurácia, kebab). Spoločným menovateľom pre viaceré funkčné námestia je okrem vizuálne atraktívneho priestoru, gastronomická vybavenosť. Existujúcu komunikáciu, rovnobežná s Fakultou architektúry a Ministerstvom dopravy a výstavby, navrhujeme rozšíriť (úprava tvaru kvetináčov). Nakoľko v súčasnosti sú tieto komunikácie temné (veľká hustota stromov) a poskytujú mnoho zákutí a nemajú veľmi tranzitný charakter, jej lepšia proporcia umožní adíciu dočasných ako aj trvalých služieb. Za vhodné považujeme vytvorenie priestoru pre tzv. food court, miesto pre gastronomickú vybavenosť formou jednotných stánkov, alebo áut s predajom jedla. Ulička dostáva vlastnú funkciu, ožíva a má nadväznosť na objekty v ich okolí.

Autori:
Katarína Bergerová, Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Bratislava

Status:
Súťaž (4. miesto)
Autori:
Katarína Bergerová,
Martin Hudec
& Patrícia Botková, Marián Stanislav (MAPA)

Klient:
Mesto Bratislava

Status:
Súťaž (4. miesto)
SC02
13nov1980Gottw
SC01
Slobody46702694299
SC03
SC04
Rez 02
FOTOGRAFIA_A
detail
podorys_detail
situacia
Rez 01

Atom Studio 2024

Sociálne siete:

Instagram

Fakturačné údaje:

ATOMstudio s.r.o.
Belehradská 71/7 831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
REG: 50840126
VAT ID: SK2120500195